Het mooie van een doodlopende weg is: hij dwingt ons een andere weg te kiezen.

Senior beleidsadviseur Maatschappelijke Zorg en Veilig Thuis GGDHM
Ondersteuning Managers VT en MZ. Maken van werkinstructies van de taken van Veilig Thuis, implementeren SoS binnen de werkprocessen, scholingsplan + uitvoering, begeleiding casuistiekoverleg, intervisie e.d. Voor Maatschappelijke Zorg (Meldpunt Zorg en Overlast, Basiszorg Kwetsbare Kinderen, Jeugd-preventieteam) maken van werkinstructies, begeleiding van teambijeenkomsten e.d.
Opstellen convenant verslaafde zwangeren en LVB zwangeren
Ontwikkelen van een werkinstructie, organiseren van bijeenkomsten etc.Voor beide convenanten zijn afspraken gemaakt tussen ziekenhuis, Veilig Thuis, MZO, JGZ, verslavingszorg, verloskunde en kraamzorg, MEE, Gemiva etc.
Implementatie meldcode
Verantwoordelijk voor de implementatie van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de JGZ, ondersteuning aandachtsfunctionarissen bij het uitvoeren van hun taak, schrijven en uitvoeren van implementatieplan, voorlichten van medewerkers.
Adviseur Steunpunt Huiselijk Geweld
In deze functie heb ik werkzaamheden uitgevoerd met betrekking tot de implementatie van de meldcode. Zo ben ik betrokken geweest bij de organisatie van mini-conferenties voor gemeenten over de meldcode, heb ik ondersteund bij de implementatie en gaf ik trainingen 'werken met de meldcode' aan allerlei doelgroepen. Daarnaast heb ik werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van de projecten ouderenmishandeling en loverboys etc.