Het kost niets om respectvol met een ander om te gaan.

Familie-mediation

Wat is familie-mediation?
Als partners scheiden, gaan zij een moeilijke fase tegemoet. Verdriet, boosheid en onzekerheid over de toekomst zijn aan orde van de dag. Als partners ook ouders zijn en uit elkaar gaan, dan scheiden de kinderen mee. Voor kinderen is deze gebeurtenis zeker zo complex en pijnlijk als voor hun ouders en bepalend voor hun verdere ontwikkeling in het leven.
Met behulp van familie-mediation kun je je echtscheiding op een nette manier regelen. Je gaat onder begeleiding van de mediator in overleg met je partner om het huwelijk te beëindigen, waarbij het uitgangspunt is dat dit met respect voor elkaars situatie gebeurt. De mediator begeleid dit proces en geeft aan over welke onderwerpen afspraken gemaakt moeten worden. Hierbij kunt u denken aan onderwerpen als de scheidingsmelding, de kinderen, het paraplugesprek, het ouderschapsplan, alimentatie, vermogensverdeling, convenant en nazorg. Al deze punten worden zorgvuldig doorgenomen en pas wanneer jullie het er allebei over eens zijn, worden de afspraken overgenomen in het echtscheidingsconvenant.

Mediator bemiddelt
Tijdens de gesprekken kan het voorkomen dat er punten zijn waarover partijen het niet eens zijn. Op die momenten zal ik als mediator optreden als bemiddelaar tussen jullie. De scheidingsbemiddeling maakt het mogelijk dat het onnodig elkaar en anderen pijn doen, zoveel mogelijk beperkt kan worden. Er wordt gestimuleerd open en eerlijk met elkaar te spreken en samen naar de achterliggende belangen te zoeken. Als die duidelijk zijn, is een oplossing vaak binnen handbereik. De mediator zorgt er voor dat jullie weer in gesprek met elkaar komen en zo zelf de beste oplossing kunnen vinden.

Kinderen
Als er kinderen bij de scheiding betrokken zijn, ga ik als mediator met u na wat u als ouders voor hen echt belangrijk vindt. Voor kinderen is dit een onzekere tijd met meer vragen dan antwoorden. Het is daarom van belang dat u als ouders goed nadenkt over hoe u hen in deze periode kan begeleiden, steunen en hoe u de toekomst ook voor uw kinderen wilt inrichten. Dit kunt u verwoorden in een ouderschapsplan.

Ouderschapsplan
Het ouderschapsplan is een plan waarin ouders afspraken maken over hun minderjarige kinderen over bijvoorbeeld hoe u de zorg en opvoeding verdeeld of de omgang met de kinderen regelt, hoe u elkaar informatie geeft over belangrijke onderwerpen, zoals school, ziekzijn, , uitgaven, sporten, zakgeld, overtredend gedrag, woonafstand, kinderbijslag, kosten van verzorging en opvoeding e.d. Het is verplicht om een ouderschapsplan op te stellen indien ouders gaan scheiden of bij ontbinding van (geregistreerd) partnerschap.
Kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar worden in de gelegenheid gesteld aan de kinderrechter hun mening te geven. Dit geldt niet alleen voor een echtscheiding waarbij de ouders het niet eens zijn over de zorgregeling, maar ook als zij in een mediationtraject samen een ouderschapsplan hebben opgesteld. Ook bij andere zaken, zoals een gezags- of omgangszaak, ontvangen jongeren een uitnodiging om hun mening te geven. Uw kind ontvangt de uitnodiging in een brief van de Rechtbank. De jongeren hoeven niet te verschijnen bij de Rechtbank, ze mogen de brief ook terugsturen met een antwoord of zonder mening.

Beschikbare middelen
Er wordt geformuleerd wat beide partijen nodig hebben en wensen. Met behulp van de mediator en/of financieel adviseur worden de beschikbare middelen in kaart gebracht. Er wordt gekeken of en hoe deze middelen ingezet kunnen worden om alle wensen zoveel mogelijk te kunnen realiseren.

Juridische kant van scheiden
De mediator draagt zorg voor het opstellen van het echtscheidingsconvenant en stelt eventueel het ouderschapsplan op als beide partijen het over alle punten eens zijn geworden. In het geval van kinderen is het nog belangrijker dat het convenant zo is opgesteld dat beide partijen dit document dragen, want deze overeenkomst vormt de basis waarop vaak nog jaren met elkaar als ouders moet worden samengewerkt.
Na ondertekening verzorgt de advocaat (uw eigen advocaat of degene waar ik mee samenwerk) de formele afhandeling bij de rechtbank en het gemeentehuis. Als de rechtbank de beschikking uitgevaardigd heeft en deze is ingeschreven bij de gemeente is de echtscheiding formeel geworden.

Kosten Mediator
De uren die in rekening worden gebracht zijn opgebouwd uit de uren van de bijeenkomsten en de tijd die nodig is ter voorbereiding en verslaglegging. Het uurtarief is € 150,00 per uur (inclusief BTW).

Het aantal bijeenkomsten hangt af van de inhoudelijke complexiteit. Over het algemeen ligt het gemiddelden op 3 a 5 bijeenkomsten van 1,5 a 2 uur bij scheidingsbemiddelingen waar kinderen bij betrokken zijn. Hier komen nog de alimentatieberekeningen en kosten advocaat voor het indienen bij de rechtbank, griffierecht en kosten uittreksels bij.

Kenmerken mediation

Neutraal
De mediator is altijd neutraal en onpartijdig. Hij of zij heeft geen enkel belang bij een mogelijke uitkomst.

Vrijwillig
Partijen doen altijd vrijwillig mee aan de mediation. Zij zijn uit zichzelf gemotiveerd om tot een oplossing te komen. En ze kunnen dus te allen tijde stoppen indien zij het gevoel hebben dat ze niet verder kunnen.

Vertrouwelijk
Alles wat binnen de mediation besproken wordt, is en blijft vertrouwelijk. Op deze wijze worden partijen aangemoedigd vrijuit te spreken zonder dat zij daarbij hoeven te vrezen voor repercussies.

Vrijblijvend
Pas als er een getekende vaststellingsovereenkomst ligt, kunnen partijen elkaar houden aan gemaakte afspraken. Tot die tijd zijn de gesprekken vrijblijvend. Zolang het niet is vastgelegd of ondertekend kun je dus op een uitspraak of toezegging terugkomen.