“Alone we can do so little; together we can do so much.” – Helen Keller

Maken van een knelpuntenanalyse omtrent samenwerking
Gemeenten in de K5 en CJG hebben een gezamenlijke opdracht in het ontwikkelen van de CJG's in deze regio. Samenwerking dient daarom krachtig te zijn. Om deze te versterken heb ik een analyse uitgevoerd van draagvlak en verwachtingen tav CJG ontwikkeling, breng kansen/mogelijkheden, aandachtspunten en knelpunten in kaart om tot een beschrijving te komen van een werkwijze om als gemeenten en CJG's krachtig samen te werken.
Het ontwikkelen van een werkwijzer voor een Lokaal Team Huiselijk Geweld
Het ontwikkelen van een integrale zorgstructuur om het lokaal team huiselijk geweld in lokaal beheer te nemen, maken functieprofiel voor procesregisseur LTHG, opstellen convenant en privacyreglement.
Uitvoeren klanttevredenheidsonderzoek onder slachtoffers huiselijk geweld
Het uitvoeren van een klanttevredenheidsoz onder slachtoffers van huiselijk geweld. Het ontwikkelen van een vragenlijst, afnemen van interviews, maken van een rapportage met aanbevelingen voor gemeente over hulpverlening e.d.
Inkooptraject bemoeizorg voor een gemeente
Verantwoordelijk voor het inkooptraject bemoeizorg. Voorstel voor aantal uren, trajecten, kosten, prestatie-eisen en format jaarrapportage.
Projectleider jeugdbescherming en jeugdreclassering
In het kader van de Decentralisatie Jeugdzorg, was ik projectleider van de werkgroep Jeugdbescherming en Jeugdreclassering van de samenwerkende gemeenten binnen de regio Rotterdam. Gemeenten krijgen de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg in de volle breedte. Opdracht was het komen tot een set richtlijnen en uitgangspunten voor de opgaven jeugdbescherming en jeugdreclassering en het ontwikkelen van verschillende scenario's ten behoeve van de koers die gemeenten willen varen. Het ging met name om wat is hoogwaardige kwalitatieve JB en JR (kwaliteitseisen, certificering en toezicht), hoe kunnen we een structuur van bovenlokale samenwerking realiseren en hoe kan JB en JR het beste georganiseerd worden vanuit gemeentelijke verantwoordelijkheid. hierbij was er ook aandacht voor het verbinden van het CJG met het veiligheidshuis en de rol van de gezinsvoogd bijvorbeeld. In mijn rol als projectleider heb ik de overleggen van de werkgroep voorgezeten, meewerken aan de denktanksessies met alle ketenpartners, voorbereiding werkateliers, overleg met andere projectleiders. Aansturen ondersteuners (JSO), schrijven rapportage, contacten onderhouden met PHO, ambtenaren van de deelnemende gemeenten, ketenpartners e.d.